پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
طرح "بررسی تغییرات پروفایل بیانی micro RNA در سرم و ادرار مصدومین شیمیایی گاز خردل"89-B-101

اعضاي حاضر در جلسه: آقاي دكتر سروش، آقاي دكتر مقدم، آقاي دكتر مولي، خانم دكتر غضنفري، خانم غربي و گنج پرور

موضوع جلسه: طرح "بررسی تغییرات پروفایل بیانی micro RNA در سرم و ادرار مصدومین شیمیایی گاز خردل"89-B-101

نظر به نتيجه جلسه شوراي علمي مورخ 27/10/90  مبني بر برگزاري جسله اي اختصاصي با حضور آقايان دكتر سروش، دكتر مقدم، دكتر خاطري، دكتر حقاني، دكتر مولي و خانم دكتر غضنفري، جلسه اي در روز چهارشنبه مورخ 19/11/90 در پژوهشكده برگزار و در خصوص طرح و مراحل انجام شده آن بحث شد. بر اساس نتايج جلسه و با توجه به توضيحات سرپرست طرح در خصوص تفاوت پروتكل انجام شده با آنچه در پروپوزال مصوب شوراي علمي پژوهشكده آمده، مقرر شد پروپوزال جديدي بر اساس پروتكل و متدولوژي جديد شامل: نوع Sample، معيار انتخاب بيماران، تعداد نمونه ها، هزينه ها و ...  نوشته و درخواست اعمال اصلاحات توسط سرپرست طرح در جلسه شوراي علمي پژوهشكده مورد بررسي قرار گيرد. همچنين مقرر شد در خصوص تعيين حجم نمونه براساس پروپوزال جديد جلسه اي با حضور آقايان دكتر سروش، دكتر خاطري، دكتر حقاني و خانم غربي برگزار شود.