پیوند ها

آخرين به روز رساني: یکشنبه, 24 دی 1396 ساعت 08:40 /
الویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی استان

1-شناخت ماهیت و مکانیسم آسیب در مصدومیت شیمیایی

2-پیشگیری-تشخیص زودرس در توانبخشی عوارض مصدومیت شیمیایی

3-سیستم های مراقبتی و مدیریت بر سلامت در مصدومیت های شیمیایی

4-اقتصاد و درمان