پیوند ها

آخرين به روز رساني: دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 12:07 /
موارد مدنظر در شبکه حمایتی

1.ایجاد صندوق کمک به مصدمین شیمیایی-کلیه اعضا می بایست به مصدومین شیمیایی کمک داوطلبانه نمایند.

2.برقراری سایت مصدومین شیمیایی به سایت رسمی سازمان منع سلاح های شیمیایی

3.ایجاد بانک اطلاعاتی درسایت سازمان مذ کور

4.کشور های عضوسازمان موظفند درخصوص درمان مصدومین شیمیایی همکاری داشته باشند.

5.تبادل اطلاعات وتجارب بدست آمده در زمینه ی درمان قربانیان سلاح های شیمیایی (از طریق ارائه بورس تحقیقاتی درحوزه درمان قربانیان سلاح های شیمیایی برای کشورهای درحال توسعه عضو سازمان)

6.کشورهای عضو سازمان موظفند ارائه امکانات مورد نیاز به مصدومین شیمیایی را تسهیل نمایند.

7.مدیر کل سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی می بایست هردوسال یکبار از وضیعت پیشرفت شبکه حمایتی به سازمان گزارش نماید.